Modlitební strom

Ježíš Kristus: Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.

(Mt 7,7)


Žijeme v době, kdy se tvář společnosti rychle mění. Lidé opouští křesťanské základy a navrací se k primitivnímu pohanství. Podobně jako ve starém Římě mají lidé svobodu dělat si, co chtějí, většina evropských obyvatel se nedívá na život z hlediska věčnosti, a tak ztrácí smysl. Jediné, co si staví před oči jako cíl, jsou rozkoše a vášně. Materiální hojnost a nadbytek vede k honbě za stále většími zážitky a poté se lidé propadají do beznaděje a prázdnoty. Vidíme rozpad manželství a rodin, nárůst homosexuality a sodomie. Lidé se obrací k modlám, které nevidí a neslyší, a přinášejí jim oběti. Vyznavači cesty Božího Syna jsou předmětem posměchu, ale rouhači, zloději, lháři a násilníci jsou oslavováni. Na druhou stranu vidíme růst církve jako nikdy dříve v historii. Asie, Afrika a jižní Amerika hoří Božím ohněm. Lidé odhazují staré způsoby života a chtějí následovat Ježíše Krista celým životem. Duchovní prázdnota a morální úpadek Římské říše nebránily růstu křesťanství, spíše naopak. V době rozkladu společnosti se narodil Ježíš, založil církev, a ta přes veškerý útlak dynamicky rostla. Byli to křesťané, kteří přinesli proměnu a pozvednutí jedincům i národům. Tak se naplnilo slovo Boží, že kde se rozhojnil hřích, tam se o to více rozhojnila milost.

I my dnes věříme, že Boží milosrdenství vítězí nad soudem, ale víme také, že Bůh dnes prochází Českou zemí a zkoumá každé lidské srdce. Usilovně hledá. Hledá muže a ženy modlitby. Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do zkázy, ale nenašel jsem, říká Pán. (Ez 22,30) Hledal v Jeruzalémě člověka, který by se postavil do trhliny a svými modlitbami zazdíval mezeru, která vznikla tím, že se lid odtrhl od Boha. Tehdy nenašel ani jednoho. Proto byl Jeruzalém dobyt Kaldejci a lid Izraele na sedmdesát let vyhnán ze své vlasti. A co dnes? Nalezne Pán lidi, kteří by se za svoji zemi, svůj národ modlili modlitbu v trhlině? Bůh vyzval Izrael k tomu, aby udělal řetěz: Udělej řetěz, neboť země je plná krve, jež volá po soudu, a město je plné násilí (Ez 7,23). Dnes je česká země plná krve nenarozených dětí, všude je plno násilí a zlosti. Bůh volá: „Udělejte řetěz.“ Jaký řetěz? Řetěz nepřetržitých modliteb, které by zastavily zlo a uvolnily cestu Boží spravedlnosti, právu, dobru a lásce. Aby se v naší zemi naplnilo starodávné národní heslo: „Pravda Páně vítězí.“ Aby pravda a láska skutečně zvítězila nad lží a nenávistí v našem společenském životě, v našem politickém životě, v našich církvích, v našich rodinách a především v našich vlastních srdcích.

Před 290 lety se v saském Herrnhutu stalo něco výjimečného. Bůh zaplavil svou přítomností skupinu moravských emigrantů, kteří tam utekli kvůli pronásledování za svoji víru. Tito uprchlíci byli tak dotčeni Ježíšovou láskou, že se začali modlit nepřetržité modlitby ve dne i v noci. Zpočátku se přihlásilo jen několik desítek lidí, ale časem jich přibývalo, takže tento řetěz trval bez přestání sto let. Z toho vidíme, že tito křesťané uměli svým potomkům předávat nejen poznání o Bohu, ale také vroucí vztah k Ježíši. Důsledkem těchto modliteb bylo ohromné misijní hnutí a rozšíření evangelia až do končin světa. My máme jedinečnou příležitost navázat v tomto zlomovém okamžiku dějin na tento přetržený řetěz a znova se postavit na stráž. Pán to Čechům mnohokrát připomínal a různými způsoby nás povzbuzuje k tomu, aby se rozběhla modlitební stráž, která se stane mocným modlitebním hnutím. Budeme mít odvahu vzít na sebe tento závazek a budeme v tom věrní? Nebo tuto výsadu přenecháme svým potomkům? Jestli pak ovšem nebude pozdě.

Bůh shromažďuje žhavé uhlíky. Jeho ruce je shrnují na oltář. Až je shromáždí, tak na ně foukne svým Duchem. To bude chvíle nového zapálení pro Krista Krále. Tento oheň se rozšíří do všech stran po celé zemi i za hranice. Pán to připravuje v celé Evropě. Něco nového se počalo a jde o to dítě donosit a mít sílu ku porodu. Ohnivé uhlíky jsou lidé zapálení pro Boží království. Kéž se Pánu podaří tyto uhlíky shromáždit! On si splétá a propojuje síť mezi svými věrnými. Pavučinkami lásky, přátelství a důvěry spojuje křesťany z různých církví, hnutí a skupin, aby si je použil v době otřesů. Téměř všechno bude otřeseno do základů. Zůstane pouze to, co stojí na Skále. Tou skálou je Ježíš. Nyní je čas mobilizace, čas přípravy. Boží lid se mobilizuje tím, že se spojí a vezme na sebe plnou Boží zbroj a začne se modlit a postit. Nasákne Boží pravdou, která je nám dostupná skrze Slovo Boží a pročistí všechny duchovní průduchy, abychom viděli a slyšeli našeho velitele Krista.

Vidíme, že je pravá chvíle pro pozvednutí nepřetržitých modliteb za naši zemi. Víme, že některá modlitební hnutí již fungují. Nejde nám o to konkurovat modlitebním domům nebo modlitebním řetězům. Naopak, usilujeme o propojení modlitebních aktivit, aby modlitby dosáhly větší účinnosti.

Naší vizí je nepřetržitá modlitební stráž, která bude dostupná všem, kteří se chtějí modlit za zemi a národ. Na webové stránce najdou modlitební strom. Tam jsou modlitební témata a na základě těchto témat se mohou modlit, podle toho, jak povede Duch Boží. Někdo půjde po hlavním kmeni a jiný se bude zaměřovat na jednu oblast (větev, větvičku), ale důkladně. Kdo se nedokáže modlit za politiku, bude se moci modlit třeba za oblast školství, nebo spásu duší, nebo třeba za službu starým a nemocným.

Na webové stránce www.modlitebnistraz.cz je přístup ke kalendáři, ve kterém strážci uvidí volné hodiny, na které se mohou nahlásit koordinátorům stráže, nebo na emailu info@modlitebnistraz.cz. Mohou se hlásit i na zaplněné hodiny, ale přednostně chceme naplnit nepřetržitý čas modliteb. Modlitební stráž je denominačně nezávislá, má záštitu Křesťanské misijní společnosti a za modlitební témata i správu stráže ručí mobilizační tým ve složení Kačírek, Skokan, Skála, Čihulka, Pala a Loula.

Svatý Jakub píše: Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. (Jk 5,16b) Kéž bychom tuto moc začali uplatňovat, protože modlitba má větší sílu než jaderné zbraně. Nepřináší smrt, ale život!