Boží lid

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.

Mt 5,14


 • aby církev obstála v době války, nepodléhala panice a strachu, naopak šířila pokoj a smíření s Bohem skrze evangelizační nástroje, např. internet, sociální sítě atd.
 • za úspěch všech evangelizačních činností – pouliční evangelizace, kampaně, projekty, programy ve školách, tábory, kurzy, skupiny, evangelizační mediální projekty atd.
 • aby církev mocně a účinně sloužila válečným uprchlíkům z Ukrajiny a to jak praktickou pomocí, tak i duchovní
 • za jednotu církve, aby se nerozdělovala kvůli politickým názorům
 • za smíření Čechů a Rusů a jejich vzájemné odpuštění
 • za smíření katolíků a protestantů a nastavení zdravé a plodné spolupráce při šíření Božího království
 • za povolání Božích bohatýrů, kteří se s odvahou postaví obrům nevěry a vzpoury v našem národě. Kéž Bůh povolá apoštolsko prorocký tým, který bude pevně stát v autoritě a povede českou církev od slávy k slávě a od vítězství k vítězství
 • za požehnání pro mediální projekt Ježíš tě má rád
 • za obnovu vášnivého uctívání Boha v naší zemi, Domy modlitby, Davidovy stánky, Školu uctívání
 • za Kurzy Alfa, ať skrze tyto kurzy pozná mnoho lidí Boží lásku a najde vztah s věřícími lidmi
 • PrimeNet je křesťanské hnutí podnikatelů a aktivistů, jehož posláním je zvěstovat těmto lidem evangelium našeho Pána Ježíše.
 • aby si Bůh používal PrimeNet a přiváděl lidi ke spasení. Aby veškerá evangelizace PrimeNetu byla z moci Ducha svatého. Aby rostlo množství evangelistů skrze duchovní násobení (tj. evangelista učí další evangelisty). Prosme za 100 nových evangelistů. Aby Bůh otevřel finanční podporu pro PrimeNet ke každému dobrému dílu.
 • ať jsme stále více podobní Kristu – naprosto oddaní Bohu, ať ochotně vnímáme a plníme Boží vůli (1S 15,22–23), ať jsme svatí a horliví (Ž 40,9)
 • za mobilizaci české církve – abychom se připravili na budoucí dějinné události, které zatřesou vším viditelným. Je třeba pokání; sjednocení; modliteb, světlo na svíci a slaná sůl ve společnosti
 • abychom chodili ve světle (1J 1,7), činili pokání z konkrétních hříchů
 • za jednotu podle J 17,20–21 a Fp 1,9–11, usmíření a spolupráci mezi sbory a církvemi na rovině města i celé země. Žehnejme všem, kteří prakticky slouží k jednotě mezi křesťany a denominacemi
 • aby vztahy mezi skupinami křesťanů a mezi jejich vedoucími stály na základě důvěry a přátelství; za odhalení a odstraňování účelového jednání, pokrytectví a zárodků problémů ještě dříve, než stihnou vyrůst
 • aby křesťané a zvláště vedoucí objevili důležitost modlitby a půstu, zrevidovali své časové plány a začali se více modlit
 • za vznik a rozvoj domů modliteb podle Mt 21,12–14
 • aby povstali další křesťanští umělci, hudebníci a kapely, kteří přispějí k obnově zbořeného Davidova stánku, aby pohané hledali Pána (Sk 15,16-17)
 • za koordinaci existujících 24hodinových a dalších modlitebních stráží a za jejich úplné pokrytí
 • prosíme o modlitby za mobilizační tým, který koordinuje tuto modlitební stráž.
 • aby křesťané uměli odpočívat, a postavili tak proti světské uštvanosti věrohodnou alternativu plynoucí z Božího řádu
 • za proměnu církve k dospělosti: patero služebností dle Ef 4,11, za úctu a lásku a spolupráci mezi těmito služebníky a za ochranu celých jejich rodin a týmů
 • díky za všechny služebníky, kteří tu byli před námi nebo odešli do důchodu/ze služby; za ochranu a požehnání jim a jejich rodinám, ať mají hojnou milost a zachovají víru až do konce; pokud se dopustili chyb nebo jsou v hříchu, ať jim dá Pán milost k pokání a nápravě; kde zakoušeli tlaky, ať jim Bůh dá milost odpustit, uzdraví a obnoví je; církev ať jim prokazuje lásku a úctu (Žd 13,7)
 • za proměnu sborů: aby Duch skrze bohoslužbu zasahoval nevěřící; za duchovní otce a matky, aby společenství byla připravena nově obráceným správně sloužit;
 • za ovoce Ducha (Ga 5,22), duchovní dary (1K 12,8–10 aj.) a Boží moc v církvi
 • za zdravé učení, ochranu před falešnými učeními, za vysvobození ode všech náboženských vlivů, které sice mají formu zbožnosti, ale ne její moc
 • díky a modlitby za všechny biblické školy – ať jsou studijní osnovy a výuka inspirovány Duchem a jsou praktické, aby na nich vyrostli Boží pomazaní služebníci plní Kristova ducha a moudrosti, za požehnání učitelům, studentům i dalšímu personálu; za finanční zajištění
 • za křesťanská manželství: muže jako obraz Krista a ženy jako obraz Církve (Ef 5,21–33); za ochranu křesťanských manželství a rodin, ať se z dětí stanou učedníci, kteří dojdou v Kristu dál než my
 • za sociální práci – aby církev pomáhala potřebným a prokazovala jim Boží lásku
 • za horlivost a Boží lásku k nevěřícím ve zvěstování evangelia; za obrácení lidí, kteří chodí někam do církve, ale ještě nevydali Kristu život
 • za zvěstování evangelia v oblastech, kde je málo křesťanů (Podkrkonoší, Broumovsko, jižní Čechy a jižní Morava, Jeseníky aj.), za zbudování silných týmů, které tam Bůh vyšle k průlomu a zakládání sborů. Díky Bohu za všechny nově založené sbory a skupiny!
 • za zvěstování evangelia nezasaženým skupinám obyvatel a etnickým skupinám u nás (staří lidé, bezdomovci, prostitutky, politikové, podnikatelé, intelektuálové, Romové, obchodníci z Asie aj.)
 • za práci Křesťanské misijní společnosti; za nové vedoucí a služebníky; za hojnost prostředků k dílu
 • za službu mládeži s evangelizačním přesahem
 • za smíření mezi generacemi křesťanů; aby starší křesťané předávali mladým pomazání, věrnost, vytrvalost a Boží oheň; za zdravé učednické vztahy (Mal 3,23-24)
 • za Boží požehnání, ochranu a růst pro křesťanské hnutí – České studny, Křesťanská akademie mladých, Orli, probuzenecká hnutí…
 • za věřící podnikatele – požehnání pro byznys, vztahy, manželství a rodiny, štědrost a obětavost, aby měli podporu svých církví
 • ať Bůh otevře mnohá srdce k štědrému dávání (Ř 12,8) a dává církvi finanční hojnost, aby byl dostatek na každé dobré dílo (2K 9,8-15), ať jsou povoláni a zaplaceni služebníci, které Bůh chce uvolnit (1Tm 5,17-18)
 • aby z naší země vycházeli misionáři, kamkoli je Bůh povolá (Mt 9,37–38), ať mají stabilní týmy podporovatelů, přímluvců a přátel
 • za misionáře vyslané KMS: Dohnalovy Chorvatsku, manžele Petra a Veroniku Tiché v Čechách, Pavlu a Zbyňka Klingerovy v Nikaragui
 • za další, kteří se na misii připravují, a za všechny, kteří se z misie již vrátili zpět