Ekonomika

Hospodin, tvůj Bůh, ti dá nadbytek všeho dobrého v každé práci tvých rukou, plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role. Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci, budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, a dbát na jeho přikázání a nařízení, zapsaná v knize tohoto zákona, navrátíš-li se k Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší. 

Dt 30,9 – 1


 • za rychlé vyrovnání se s následky epidemie koronaviru, za moudrost pro politiky, jaké škody a ušlé zisky kompenzovat a jakým způsobem, aby nedošlo ke státnímu bankrotu či velkému zadlužení.
 • za provedení moudrých úsporných reforem, které zastaví plýtvání a co nejméně omezí hospodářský růst
 • ochrana české koruny před nájezdy spekulantů
 • za změnu mentality vládců a národa v oblasti zadlužování – odmítnutí „konzumního zadlužování“ (tj. dluh, který nejde na investice, vzdělání, rozvoj a bydlení)
 • za dlouhodobou moudrou koncepci priorit zemědělství (ochrana a správné využití zemědělské půdy k zajištění obživy národa, co největší soběstačnost – nezávislost na dotacích, zefektivnění zemědělství a narovnání trhu pokřiveného dotacemi, ochrana před škůdci, chorobami a klimatickými pohromami, které ničí úrodu)
 • za ochranu našeho národního pokladu v podobě velkých nalezišť lithia – abychom sami dokázali vytěžit a zpracovat lithium
 • ať se energetické a další klíčové podniky v ČR nedostanou do nedobrých rukou; zachování diverzifikace zdrojů energetických surovin z různých států světa (ropa, zemní plyn, uran)
 • za Boží vůli ohledně rozšíření Temelína; pokud má být dostavěn 3. a 4. blok, za správný výběr dodavatelů, technologií; kvalitní výstavbu za férové ceny; ochranu před korupcí (šlo by o jednu z největších energetických zakázek v Evropě)
 • za systémovou změnu tendrů na stavbu dálnic – ať se staví bez korupce, mnohem rychleji, kvalitněji a levněji (jinde v Evropě to jde)

Průběžně

 • děkovat za to, že patříme k 25 nejbohatším státům světa
 • děkovat za nízkou nezaměstnanost
 • děkovat za všechny poctivé a dobré podnikatele, investory, zaměstnavatele
 • aby se zvýšila produktivita práce, která je u nás v nepoměru k vysoké životní úrovni
 • aby se začala snižovat zadluženost našeho státu
 • aby se snížilo přerozdělování
 • aby přestala být výhodná šedá ekonomika (za potřebné zákonné úpravy, uskutečňování právního postihu)
 • proti korupci (aby si podnikatelé, úředníci i veřejnost zafixovali, že korupce je vysoce riziková a v dlouhodobé perspektivě ztrátová)
 • moudrost pro ČNB a vládu, aby jednaly v součinnosti
 • prozíravý a razantní postup proti machinacím na kapitálovém trhu (činnost ČNB)
 • podle města či oblasti, kde bydlíte, proste za místní podniky, aby došlo ke smysluplným změnám ve vedení a ke změnám způsobů výroby resp. strategie odbytu apod., aby u podniků, o nichž neplatí, že jim už nepomůže nic než bankrot, došlo k růstu výroby a vzniku nových pracovních míst
 • aby nebylo zbytečně bráněno bankrotům krachujících podniků, resp. aby se našli vhodní investoři a odpovědní vlastníci
 • za systémové a dlouhodobě efektivní řešení nezaměstnanosti (mnoha lidem u nás se nyní pracovat nevyplatí, zaměstnávání lidí je pro zaměstnavatele čím dál dražší)
 • moudrost pro vládu a parlament, jak získat zdroje na obnovu a rozvoj země
 • za spravedlivé a včasné dořešení mezinárodních arbitráží a sporů u Mezinárodního soudního dvoru pro lidská práva, jež dělají ČR ostudu – za spravedlivé a rychlé rozhodování příslušných institucí, za uznání těchto rozhodnutí a vyvození politické odpovědnosti 
 • Podnikání
 • za požehnání a ochranu pro poctivé podnikatele
 • za ekonomickou prosperitu křesťanů a poctivých lidí
 • jasné Boží vedení v eticky a ekonomicky složitých situacích
 • bohabojné obchodní partnery
 • štědré srdce a Boží moudrost pro dávání na bohulibé projekty
 • strategické nápady, praktické využití vědy a výzkumu
 • vedení firem, které dobře spojí kapitalistickou efektivitu s milosrdenstvím
 • atmosféra spolupráce mezi zaměstnanci a vedením firem
 • moudrost pro pastýře podnikatelů a manažerů, aby jim byli dobrou duchovní pomocí a vedli je k následování Krista
 • rodinný život podnikatelů, časový řád a správné priority, ochrana před nevěrou, rozvody, správnou výchovu dětí (ať se nezkazí pro nedostatek času a péče od rodičů; naopak, ať od nich přijmou to nejlepší a dotáhnou to v životě ještě dál)
 • aby se v oblasti ekonomiky prosazoval myšlenkový proud odložené odměny místo předčasné spotřeby (raději úspory než dluhy)
 • nám Pán Bůh dá novou generaci českých podnikatelů, kteří nás proslaví po celém světě (novodobí Baťové, Škodové, Teslové, Křižíkové, Kolben-Daňkové, Janečkové-Wanderevové „JAWA“)… Ať jsou Češi pro svět požehnáním tím, co jim Pán dal