Evropská unie

A budou se bát Hospodinova jména pronárody, tvé slávy všichni králové země, protože Hospodin vybuduje Sijón, ukáže se ve své slávě.

Ž 102,16-17


 • za moudrost politických představitelů, jak řešit uprchlickou krizi a neotvírat dveře Evropy islámu a islámskému terorismu a ideologii
 • za odmítnutí genderové ideologie a ochranu dětí před tranzicí
 • za odmítnutí Istanbulské úmluvy
 • za dobrovolné a přátelské propojení národů v rámci Evropy na základě vzájemné úcty a důvěry
 • za pokoru a schopnost pokání pro politiky EU (ať se nestydí přiznat své omyly a není takové přiznání vnímáno jako slabost)
 • za přátelskou politiku vůči Izraeli
 • za rozpočtovou odpovědnost všech členských států EU a používání stejných závaží (měření všem stejným metrem) na úrovni EU
 • ať orgány EU zaujímají jednoznačný a průhledný postoj k terorismu a uprchlické vlně
 • za ochranu EU před nebezpečnými ideologickými proudy, jako je genderový konstrukt, sociální inženýrství, politická korektnost, povinné kvóty ať už na začleňování žen do státní správy či na povinné přerozdělování uprchlíků atd.
 • za moudrost, odvahu a smělost pro poslance Evropského parlamentu (EP), kteří vyznávají křesťanské hodnoty
 • aby EP neovládali skupiny lidí, kteří chtějí prosadit vlastní zájmy na úkor většiny obyvatel EU.
 • aby orgány EU plnili pouze takovou roli, která je nezbytně nutná pro efektivní fungování EU a aby byla zachována maximální svoboda a autonomie jednotlivých členských států.
 • aby žádné skupiny osob nezneužily Lisabonskou smlouvou pro uchvácení moci a diktát jednotlivým zemím EU. (Samotná Lisabonská smlouva nechává řadu věcí otevřených a záleží, jak bude v praxi naplňována – rozpracována konkrétními předpisy, které již nebudou procházet národními schvalovacími procesy.)
 • aby se v EU nešířila nezdravá „prorodinná“ politika, která by v konečném důsledku vedla k vymírání původních obyvatel Evropy a jejich náhradou imigranty.
 • ať se podaří v EU nastavit vyvážený přístup k menšinám, který nebude znamenat, že prosazení práv menšiny povede k omezení základních práv většiny. Např.: omezení svobody projevu a vyznání jak se v současné době již děje. (Sám Ježíš Kristus bořil řadu mýtů a zatahoval do veřejného dění skupiny osob, které v té době byly majoritní společností považovány za podřadné. Neznamenalo to však, že by tehdejší majoritní společnost musela přijímat zvyky těchto minoritních skupin.)
 • za četné modlitební iniciativy v EU, aby každá byla vedena Duchem Svatým a nikoliv lidským rozumem, aby docházelo ke sdílení podstatných podnětů a vhledů.