Města

Oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm.

2. Paralipomenon 16,9


Praha – srdce národa

 • děkujme Bohu za veškeré požehnání, které proudí z Prahy do regionů ČR i do zahraničí
 • ať se Praha stane bránou Boží slávy do Evropy, jak je jí Bohem určeno a slíbeno
 • kéž si Bůh nakloní srdce pražské primátorky i všech zastupitelů k sobě samému, aby činili jeho vůli
 • ať mají v moci postavení a obyvatelé Prahy postoj služebníků a dobrých správců vůči zbytku ČR, a ne postoj pýchy a přezíravosti
 • ať zní z regionů mnohem více dobrořečení a žehnání vůči „Pražákům“ než kritiky a zlořečení; ať církev v ČR rozpozná význam Prahy pro vývoj celé ČR a stále se za ni modlí
 • ať se naplní Boží záměry pro Prahu (dobrá a moudrá vláda nad zemí; ať z Prahy vytéká řeka života do celé ČR a dalších národů – Ez 47,1a)
 • za Božího ducha, moudrost a bázeň pro všechny vedoucí a v moci postavené
 • za probuzení, sjednocení a spolupráci plnou lásky, úcty a moci mezi křesťany
 • ochrana před šířením temnoty, pád model a toho, co se pozvedá proti poznání Boha (2K 10,4)

Sudety

 • ať Bůh dává milost vysídleným obyvatelům, aby dokázali odpustit a mohli Sudetům promlouvat požehnání místo zlořečení
 • ať Bůh změní úděl Sudet (Ž 126,4) a zkáza (rozpady rodin, zničená krajina, vysoká nezaměstnanost, kriminalita a velká míra zdravotních problémů) byla nahrazena požehnáním a novým životem (vztahy plné lásky, smíření, úcty, pomoci, obnova a rekultivace krajiny, prosperita stávajících i nových firem aj.)
 • ať Bůh dává stále hlubší smíření a spolupráci mezi Čechy a Němci a Rakušany

Hory, příhraniční oblasti

 • za dobré vztahy a spolupráci se všemi sousedními národy
 • ať křesťané roznesou modlitby a evangelium až „na sám konec naší země“ a vyrostou živé sbory i v poměrně nezasažených místech (např. Krkonoše a Podkrkonoší – historicky velký vliv spiritismu – ať je zlomeno toto prokletí)
 • za zlomení moci chudoby a bídy – hmotné i duchovní

Venkov

 • ať Bůh vysílá služebníky i do malých měst a vesnic, aby v nich rostla živá církev
 • ať Bůh posiluje a rozhojňuje křesťany, kteří již na venkově bydlí, ať se diaspory mění ve skupiny a sbory
 • za moudrost pro starosty a zastupitele obcí, aby dobře spravovali svěřené území za další v moci postavené (představitelé krajů, ministerstev, regionálních sdružení, atd.), aby dobře nastavovali opatření/politiku týkající se venkova
 • za zemědělce a vlastníky lesů, aby ekologicky a ekonomicky vyváženě využívali zemědělskou a lesní půdu

Severní Morava a Slezsko

 • ať Bůh dá vládcům dlouhodobou vizi proměny regionu (omezování těžby/dotěžení uhlí přinese zásadní změny do struktury průmyslu v regionu; bez orientace na jiné oblasti by hrozila velká nezaměstnanost a další zchudnutí a úpadek regionu)
 • kvalitní a rychlé dostavění dálnice, lepší dopravní obslužnost
 • nutné výrazné zlepšení životního prostředí, omezování emisí a rekultivace krajiny