Pokání

Uzavřu-li nebesa, takže nebude deště, přikážu-li kobylkám, aby hubily zemi, pošlu-li na svůj lid mor, a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mně a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

2Pa 7,14


  • vyznávejme naše hříchy v této době, aby naše země byla uzdravena a národu bylo odpuštěno.
  • přinesme před Boží tvář naše “národní” hříchy: pýchu, svévoli, sváry, zákonictví, samospravedlnost, nezájem o pravdu, materialismus, lhostejnost ke zlu, interrupce, neochotu přijmout uprchlíky, rasismus, okultní a sexuální nečistotu a prosme o odpuštění
  • za odpuštění hříchů spojených s násilnou rekatolizací, za smíření katolíků a protestantů
  • prosme, aby Bůh naši zemi navštívil a dal nám pokání a probuzení, církví počínaje
  • aby Bůh odpustil našim předkům a našemu národu hříchy z období nacismu a komunismu a za zrušení prokletí, které z těchto hříchů vyplývá
  • za odvahu a motivaci k půstům, ve kterých má Bůh zalíbení