Vzdělávání

Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne

Př 22,6


Ať je mladá generace všemi způsoby získávána, vychovávána a vyučována pro Hospodina, jeho hodnoty a moudrost.

 • za nový školský zákon, reformu školství (včetně zavřených dveří pro okultní věci a sexuální nečistotu)
 • moudrost pro vládu, kolik peněz z rozpočtu věnovat na školství a vědu
 • správné nastavení platů pracovníků ve školství a vědě a výzkumu
 • moudrost do řešení otázky zavádění školného, stipendií a půjček na studia
 • ať Bůh dává větší autoritu a úctu učitelům u žáků/studentů i ve společnosti
 • ať Bůh dává žákům/studentům touhu po moudrosti a poznání, které budou větší než svody konzumní společnosti
 • ať Bůh vede kroky žáků a studentů při výběru škol, aby se dostali ke studiu oblastí, do kterých je povolal
 • za finanční pomoc pro studium nadaných sociálně slabších studentů
 • moudré pedagogy pro integraci hendikepovaných žáků do škol
 • zachování a požehnání zvláštních škol, kde problematické děti mohou dostat speciální péči
 • za vytvoření systému vzdělávání mimořádně nadaných žáků/studentů, aby se rozvinuli ve špičkové odborníky a nesklouzli do průměrnosti
 • dobré podmínky pro vznik a rozvoj křesťanských škol
 • aby nebylo zmařeno domácí vzdělávání ani jeho rozvoj
 • za ochranu dětí a mládeže před homosexuální propagandou
 • Boží povolání učitel
  Kéž se stane takový zázrak, že učitelé, kteří znají Boha a Boží slovo, jsou plnou svojí osobností učiteli dětí (tak jak byl Gamaliel Pavlovi a Pavel Timoteovi). Kéž učitel není zaměstnání, ale Boží povolání, nejen v církvi, ale také v normálních školách.
 • Kéž všichni mladí lidé, kteří mají od Boha povolání stát se učiteli, toto povolání neminou z důvodů negativních výroků o oboru, z finančních důvodů (malého platu ve školství ) či z důvodů toho, že současné školství a praxe na českých školách jim vezme sny a touhy.
 • Otázka identity. Kéž Pán zjeví lidskou hodnotu na obě strany, kéž učitelé uvidí hodnotu dětí a kéž rodiče a děti uvidí hodnotu v tom, kým je jim učitel. Kéž ve školách padne atmosféra strachu a přijde atmosféra lásky a porozumění ve správném pojetí a pochopení autority a řádu.
 • Kéž umělecké obory ve školách jako jsou výtvarné, divadelní, taneční, ale také multimediální obory jsou použité pro dobré věci a Boží slávu. Kéž přijde jeho tvořivost, jeho nové věci, ať žasneme nad tím, jaký je.
 • Kéž vyučování o Bibli a o Bohu je považováno za dar a není to považováno za manipulační prostředek církví, a kéž Bůh skutečně očistí tyto věci od všech chyb církve a strachů lidí a též je radostná zpráva opět radostnou i na školách.
 • za odhalení nesprávnosti genderového pojetí a rozklad fakulty genderových studií, neboť genderový koncept zpochybňuje specifické role mužů a žen a rozdíly mezi nimi úmyslně stírá, což může vést k zmatkům v psychice mladých lidí a ztrátě jejich identity
 • moudrost a odvahu pro ministra školství, aby dokázal čelit náporu nařízení EU, která propagují genderový koncept. Aby dokázal hájit manželství a rodinu jako neměnný institut, který jediný může být základem zdravé společnosti
 • za aplikaci správného pojetí etické výchovy ve školách
 • za to, aby výuka sexuální výchovy na ZŠ byla na bázi dobrovolnosti. Unifikovaná státní výchova, která byla od září 2010 zavedena v ZŠ od prvních tříd, vede k předčasnému informování o tajemstvích i úchylkách sexuálního života, stojí na nekřesťanských principech a může rušivě zasahovat do výchovy rodičů.
 • za otevřené dveře do škol a moudrost pro lektory ACETu, kteří přednáší o oblasti sexu a AIDS. Aby vyzdvihli panenství a panictví jako alternativu proti bezbřehému sexuálnímu životu, který působí bolest a zklamání
 • za otevřené dveře pro distributory Nových zákonů do škol – Mezinárodní svaz Gedeonů
 • za omezení vlivu sexuologů, kteří se rouhají Božímu řádu pro manželství a rodinu (Radim Uzel, Petr Weiss)
Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.

Mt 19,14


 • dostatek křesťanských pracovníků s dětmi, dorostem a mládeží (Mt 9,37-38)
 • dětské a dorostenecké tábory (Boží přítomnost, ochrana, aby se neznovuzrozené děti obrátily)
 • otevřené dveře pro zvěstování evangelia na školách
 • práce organizací ACET, Royal Rangers, King’s Kids aj.
 • práce organizace Hlas pro Krista (Nový život o. p. s.) na vysokých školách
 • za očistu školství od korupce a mafií (titul/zkoušky/přijímačky za peníze apod.)
 • za ochranu studentek před sexuálním zneužívání (nedám ti zápočet/zkoušku, pokud …); milost odpuštění, uzdravení a požehnání pro ty, které to zažily
 • ochranu žáků i učitelů před násilím a šikanou, Boží požehnání pro „outsidery“ a „bílé vrány“, kteří se vymykají průměru
 • za dobré vztahy a přátelství mezi žáky/studenty
 • děkujme Bohu za možnost dlouhé mateřské dovolené, kdy rodič může být s malým dítětem doma v klíčové době jeho vývoje a formování osobnosti – délka mateřské v ČR nemá obdobu téměř nikde ve světě!