Vize

Modlitební stráž je hnutí, jehož cílem je, aby křesťané udržovali nepřetržité modlitby za naši zemi. Jako stráž drží hlídku po určitý čas, tak i my se střídáme v uctívání našeho Boha a v přímluvných modlitbách, aby se naplnilo slovo z proroka Izajáše: Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. (Iz 62,6)

Každý národ potřebuje tyto strážné, kteří nikdy neumlknou. Co dělají? Přimlouvají se za svůj národ k Bohu, aby mu daroval milost a život. Stojí v modlitbách před Božím trůnem a zasahují do běhu dějin na nejvyšších místech.

Ježíš vytkl svým následovníkům: To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? (Mt 26,40) I dnes touží po tom, abychom s ním bděli v modlitbách a duchovním boji. To proto, aby už nebyl lidskými hříchy znova urážen a zarmucován, ale aby jeho pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí. A to je možné, pokud na zemi budou Ježíšovi spojenci a přátelé, kteří budou spolu s ním stát v přímluvách. Modlitbami lze zazdít trhlinu, kterou jsme způsobili svým odtržením od Boha a jeho Slova. Pokud Pán najde modlitebníky, udělí milost a odpuštění i tam, kde již chtěl vykonat spravedlivý soud.

Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvrhl do zkázy, ale nenašel jsem. Ez 22,30 Jsme vděčni právě za Vás, že jste se rozhodli postavit do trhliny mezi Boha a lidi skrze své modlitby!